Акционерна структура на капитала

Капиталът на "Индустриален капитал-холдинг" АД е 15 707 470 лева, разпределен в 15 707 470 безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка. По данни, получени от Централен депозитар АД, към 31 декември 2018 година дружеството има 26 343 акционери, от които 26 297 физически лица и 46 юридически лица.