Logo Industrial capital


Индустриален капитал-холдинг АД е правоприемник на ПФ „Индустриален капитал” АД, създаден с цел участие в масовата приватизация през 1996 г.

Предмет на дейност

Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото акционерно дружество участва; финансиране на дружества, в които участва холдинговото дружество; собствена производствена и търговска дейност.
 

Капитал

15 864 544 лв., разпределен в 15 864 544 акции с номинална стойност 1 лев всяка.

Година на създаване

1996 г.

Собственост

Частно акционерно дружество

Органи на управление

Общо събрание на акционерите
Съвет на директорите

Публичност

Публично дружество регистрирано от Комисията за финансов надзор

Търговия на акции

Българска фондова борса - София
Сегмент акции Standard
Борсов код - 4i8

Политика за възнагражденията

Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите

Национален Кодекс

Национален Кодекс за корпоративно управление