ЗА НАС

 

Предмет на дейност
Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото акционерно дружество участва; финансиране на дружества, в които участва холдинговото дружество; собствена производствена и търговска дейност.
 
Капитал
15 707 470 лв., разпределен в 15 707 470 акции с номинална стойност 1 лев всяка.
Година на създаване
1996 г.
Собственост
Частно акционерно дружество
Органи на управление
Общо събрание на акционерите
Съвет на директорите
Публичност
Публично дружество регистрирано от Комисията за финансов надзор
Търговия на акции
Българска фондова борса - София
Неофициален пазар - Сегмент А
Борсов код - 4i8
Политика за възнагражденията
Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите
Национален Кодекс
Национален Кодекс за корпоративно управление

 

За нас | Карта на сайта | Контакти | ©2006-2017 Индустриален капитал-холдинг АД