Одитиран консолидиран финансов отчет за 2012 г.

Счетоводни форми (КФН)

Счетоводни форми (МСС)

Одиторски доклад

Пояснителни бележки към финансовия отчет

Декларация

Доклад за дейността