Одитиран консолидиран финансов отчет за 2019 г.

Счетоводни форми (КФН)

Счетоводни форми (МСС)

Одиторски доклад

Пояснителни бележки към финансовия отчет

Декларация от одитора

Доклад за дейността

Декларация от отговорните в рамките на емитента лица