Неконсолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2012 г.

Счетоводни форми (КФН)

Счетоводни форми MСС

Междинен доклад

Важна информация за I-во тримесечие 2012 г.

Допълнителна информация

Счетоводна политика

Пояснителни бележки към финансовия отчет

Декларация