Одитиран неконсолидиран финансов отчет за 2013 г.

Счетоводни форми (КФН)

Счетоводни форми MСС

Годишен доклад

Информация относно публичното дружество

Одиторски доклад

Счетоводна политика

Политика за възнагражденията на членовете на СД

Декларация

Дългосрочна програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление