Неконсолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2016 г.

Счетоводни форми (КФН)

Счетоводни форми MСС

Междинен доклад

Важна информация III-то тримесечие 2016 г.

Допълнителна информация

Пояснителни бележки към финансовия отчет

Декларация