Акционерна структура
Права на акционерите
Общи събрания

Капиталът на "Индустриален капитал-холдинг" АД е 15 707 470 лева, разпределен в 15 707 470 безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка.

 

Прочети още

Акционерите на ДРУЖЕСТВОТО имат право:
1. на глас в Общото събрание, като една акция дава право на един глас;
2. да бъдат избирани в съвета на директорите;
3. на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;
4. на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;
5. да придобият част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала, която съответствува на дела им в капитала до увеличението;
6. да се запознават с писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание;
7. да упълномощават друго лице да ги представлява в Общото събрание при спазване на изискванията, предвидени в закона и този устав.

Прочети още

Редовно общо събрание, проведено на 26.06.2018 г.


Протокол
Условия и ред за изплащане на дивидентите

 

Редовно общо събрание, проведено на 28.06.2017 г.


Протокол
Условия и ред за изплащане на дивидентите

 

Прочети още

Финансови отчети
Устав
Медия

Консолидиран отчет за 4-то тримесечие на 2018 г.

Неконсолидиран отчет за 4-то тримесечие на 2018 г.

Консолидиран отчет за 3-то тримесечие на 2018 г.

Неконсолидиран отчет за 3-то тримесечие на 2018 г.

Прочети още

Уставът е изменен относно размера на капитала в чл. 9 в сила от 04.10.2018 г.

Прочети още

"Сервиз финансови пазари" ЕООД - Website: x3news.com

Прочети още

Често задавани въпроси


1. Как мога да разбера дали имам акции в дружеството и какъв е техният брой?

Справка за притежаваните от Вас акции, облигации и други финансови инструменти, включително и за тези придобити от масовата приватизация може да се направи безплатно на сайта на Централен депозитар. За да направите проверката е необходимо да притежавате валиден ПИК код от НАП или личен електронен подпис.

Към момента капиталът на дружеството е увеличен със собствени средства 8 пъти. Това означава, че ако по време на масовата приватизация е внесена цялата сума от боновата книжка (25 хиляди неденоминирани лева) за нея са получени 25 акции, които към днешна дата са се увеличили на 200 акции.

2. С какъв документ се удостоверява собствеността?

Документът за собственост на акции се нарича „Депозитарна разписка".

3. От къде мога да получа "Депозитарна разписка"?

Депозитарната разписка се издава от Централен депозитар АД, но той не работи директно с акционерите. Тя може да бъде заявена и получена при лицензирани инвестиционни посредници.

4. Мога ли да продам притежаваните от мен акции?

Индустриален капитал-холдинг АД е публично дружество и акциите се търгуват на БФБ, Сегмент акции Standard, борсов код 4i8.

Всички услуги, свързани с публични ценни книжа (вкл. покупко-продажбата) се извършват от лицензирани инвестиционни посредници.

5. Имам ли да получавам дивидент?

По решение на Общото събрание, проведено на 28.06.2017г. и 26.06.2018 г. е гласуван брутен дивидент съответно 0.05263 лв. и 0.06315789 лв. на акция.

6. Как мога да получа дивидента?

Акционерите, които имат подсметки при инвестиционни посредници получават дивидента си от съответния инвестиционен посредник, а останалите акционерите могат да получат дивидента си от обявената в съобщението банка в период от три месеца от началната дата на изплащане, определена с решението на общото събрание на акционерите. След това непотърсен дивидент може да бъде получен в офиса на дружеството до изтичане на 5-годишен давностен срок.

7. Дължа ли данък върху получения дивидент?

Дивидентите са доход, който се облага при източника. Индустриален капитал-холдинг АД превежда на държавата целия данък върху дивидента в едномесечен срок след вземане на решението, независимо от това дали дивидентът е поискан и изплатен на акционера.

Дивидентите са обложени с 5% данък при източника.