НОВИНИ


 

10.07.2018 г.

ДОКУМЕНТ-ПРЕПРАТКА към цялата информация за 2017 година, публикувана или предоставена на разположение на обществеността през последните 12 месеца

26.06.2018 г.

На 26.06.2018 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе Редовно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Протокол
Условия и ред за изплащане на дивидентите

10.05.2018 г.

Индустриален Капитал Холдинг АД-София свиква Редовно общо събрание на акционерите на 26-06-2018г. от 10:30 часа в София, ул. "Бачо Киро" № 8, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г
3. Приемане на годишния доклад за 2017 г. на одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад;
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад
6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2017 г
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2017 г.;
8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г
9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.;
10. Избор на регистриран одитор за 2018 г.
11. Вземане на решение за увеличение на капитала на Индустриален капитал-холдинг АД чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал.3 от ЗППЦК;
12. Определяне на нов размер на възнагражденията на членовете на съвета на директорите;
13. Промени в одитния комитет;
14. Разни.

Покана
Доклад на одитния комитет
Пояснителни бележки към конс. отчет за 2017
Доклад на независимия одитор към конс.отчет за 2017 г.
Доклад на независимия одитор към неконс.отчет за 2017 г.
Годишен неконс.финансов отчет за 2017 г.
Годишен конс.финансов отчет за 2017 г.
Обяснителни бележки към неконс.отчет за 2017 г.
Консолидиран доклад за дейността за 2017 г.
Годишен доклад за дейността за 2017 г.
Декларация от одитора
Декларация от одитора за консолидирания отчет
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на СД
Протокол от заседание на СД
Образец на пълномощно
Отчет на ДВИ
Автобиография и декларация

28.06.2017 г.

На 28.06.2017 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе Редовно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Протокол
Условия и ред за изплащане на дивидентите

16.05.2017 г.

Индустриален Капитал Холдинг АД-София свиква Редовно общо събрание на акционерите на 28-06-2017г. от 10:30 часа в София, ул. "Бачо Киро" № 8, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г
3. Приемане на годишния доклад за 2016 г. на одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад;
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад
6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2016 г
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2016 г.;
8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г
9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.;
10. Избор на регистриран одитор за 2017 г.
11. Приемане на Статут (правила за работа) на одитния комитет;
12. Промени в одитния комитет;
13. Разни.

Покана
Доклад на одитния комитет
Пояснителни бележки към конс. отчет за 2016
Доклад на независимия одитор към конс.отчет за 2016 г.
Доклад на независимия одитор към неконс.отчет за 2016 г.
Годишен неконс.финансов отчет за 2016 г.
Годишен конс.финансов отчет за 2016 г.
Обяснителни бележки към неконс.отчет за 2016 г.
Консолидиран доклад за дейността за 2016 г.
Годишен доклад за дейността за 2016 г.
Декларация от одитора
Декларация от одитора за консолидирания отчет
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на СД
Протокол от заседание на СД
Образец на пълномощно
Отчет на ДВИ
Автобиография
Статут (Правила) за работа на Одитния комитет

01.09.2016 г.

На 01.09.2016 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Протокол

11.07.2016 г.

Индустриален Капитал Холдинг АД-София свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 01-09-2016г. от 10:30 часа в София - 1000, ул. "Бачо Киро" № 8, при следния дневен ред:

1. Промени в устава на дружеството; Предложение за решение: Член 33, ал. 1 се променя както следва:" ДРУЖЕСТВОТО се управлява от съвет на директорите, който се състои от шест члена."
2. Освобождаване на член на съвета на директорите; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Ваня Атанасова Божинова - Иванова като член на съвета на директорите на основание чл. 221, т. 4 от ТЗ и чл. 30, т 4 от устава на дружеството.

Протокол

10.06.2016 г.

На 10.06.2016 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание се свика на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон от съвета на директорите на дружеството.

Протокол

27.04.2016 г.

Индустриален Капитал Холдинг АД-София свиква Редовно общо събрание на акционерите на 10-06-2016г. от 10:30 часа в София-1000, ул. "Бачо Киро" № 8, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.;
3. Приемане на годишния доклад за 2015 г. на одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад
6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите;
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2015 г
8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г.;
9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г
10. Избор на регистриран одитор за 2016 г.;
11. Промени в устава на дружеството;
12. Освобождаване на член на съвета на директорите;
13. Разни

Покана
Доклад на одитния комитет
Пояснителни бележки към конс. отчет за 2015
Доклад на независимия одитор към конс.отчет за 2015 г.
Доклад на независимия одитор към неконс.отчет за 2015 г.
Годишен неконс.финансов отчет за 2015 г.
Годишен конс.финансов отчет за 2015 г.
Обяснителни бележки към неконс.отчет за 2015 г.
Консолидиран доклад за дейността за 2015 г.
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на СД
Протокол от заседание на СД
Образец на пълномощно
Годишен доклад за дейността за 2015 г.
Отчет на ДВИ

10.06.2015 г.

На 10.06.2015 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание се свика на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон от съвета на директорите на дружеството.

Протокол

27.04.2015 г.

Индустриален Капитал Холдинг АД-София свиква Редовно общо събрание на акционерите на 10-06-2015г. от 10:30 часа в София - 1000, ул.Бачо Киро 8, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.;
3. Приемане на годишния доклад за 2014 г. на одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад;
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад;
6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите ;
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2014 г.;
8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 г.;
9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.;
10. Избор на регистриран одитор за 2015 г.;
11. Промяна на цената на обратно изкупуване на акции;


Дневен ред
Покана
Доклад на одитния комитет
Пояснителни бележки към конс. отчет за 2014
Доклад на независимия одитор към конс.отчет за 2014 г.
Доклад на независимия одитор към неконс.отчет за 2014 г.
Годишен неконс.финансов отчет за 2014 г.
Годишен конс.финансов отчет за 2014 г.
Обяснителни бележки към неконс.отчет за 2014 г.
Консолидиран доклад за дейността за 2014 г.
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на СД
Протокол от заседание на СД
Образец на пълномощно
Годишен доклад за дейността за 2014 г.
Отчет на ДВИ

26.06.2014 г.

На 25.06.2014 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание се свика на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон от съвета на директорите на дружеството.

Протокол
Списък на упражнените гласове

13.05.2014 г.

Индустриален Капитал Холдинг АД-София свиква Редовно общо събрание на акционерите на 25-06-2014г. от 09:30 часа в София - 1000, ул. "Бачо Киро" № 8, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г;
3. Приемане на годишния доклад за 2013 г. на одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад;
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад;
6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите ;
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г.;
8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г.;
9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г
10. Вземане на решение за емитиране на обезпечен облигационен заем в размер от 3 000 000 евро до 5 000 000 евро с лихвено плащане за срок до 10 години при лихва от 3% до 7% платима на шестмесечие
11. Вземане на решение Индустриален Капитал Холдинг АД да учреди в полза на банката-довереник на облигационерите по облигационния заем по т. 10 залог на ценни книжа или имущество, собственост на дружеството в зависимост от пазарната ситуация в полза на банката-довереник на облигационерите по облигационния заем по т. 10;
12. Вземане на решение да упълномощи и възложи на Съвета на директорите да предприеме всички необходими действия във връзка с изпълнението на решенията за емитиране на облигационен заем;
13. Вземане на решение за приемане на актуализирана «Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите», вследствие натрупания опит от прилагането й;
14. Избор на съвет на директорите;
15. Определяне на мандата на съвета на директорите и размера на възнагражденията на неговите членове
16. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството
17. Определяне на мандата на одитния комитет /и размера на възнаграждението на неговите членове;
18. Избор на регистриран одитор за 2014 г
19. Разни


Дневен ред
Покана
Одитен комитет
Доклад на одитния комитет
CV - Съвет на директорите
Декларация по чл.116а
Пояснителни бележки към конс. отчет за 2013
Доклад на независимия одитор към конс.отчет за 2013 г.
Доклад на независимия одитор към неконс.отчет за 2013 г.
Годишен неконс.финансов отчет за 2013 г.
Годишен конс.финансов отчет за 2013 г.
Обяснителни бележки към неконс.отчет за 2013 г.
Консолидиран доклад за дейността за 2013 г.
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на СД
Дългосрочна програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
Протокол от заседание на СД
Образец на пълномощно
Политика за възнагражденията на членовете на СД
Годишен доклад за дейността за 2013 г.
Отчет на ДВИ
Свидетелство за съдимост

17.06.2013 г.

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

На проведеното на 17.06.2013 г. общо събрание на акционерите на "Индустриален капитал-холдинг" АД е взето решение за обратно изкупуване на собствени акции:
"След проведено гласуване по т.10 от дневния ред общото събрание на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД с ЕДИНОДУШИЕ на представените на събранието акции взе следните решения:
1. Дружеството ще извърши обратно изкупуване на собствени акции съгласно чл. 187б ТЗ и в съответствие с правилата на чл. 111 ЗППЦК
2. Максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване, ще бъде 466 558 (четиристотин шестдесет и шест хиляди и петстотин петдесет и осем).
3. Минималният размер на цената на обратно изкупуване ще бъде 1,30 (едно цяло и тридесет стотни) лв. на акция, а максималният размер на цената на обратно изкупуване ще бъде 2,50 (две цяло и петдесет стотни) лв
4. Съветът на директорите ще извърши обратното изкупуване на собствени акции на Дружеството в срок до 5 (пет) години;
5. Общото събрание овластява съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване. В случай, че в конкретно определения от съвета на директорите срок не се изкупи максималният брой акции, Общото събрание овластява съвета на директорите по своя преценка да удължи срока за изкупуване до 17.05.2018 г. В случай на изкупуване на максимално обявения за обратно изкупуване брой акции - 466 558, процедурата по обратно изкупуване се прекратява като успешно приключила.
6. Възлага на Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията на Общото събрание.
7. Овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените собствени на дружеството акции след извършването на обратното изкупуване
8. . Овластява Съвета на директорите да избере инвестиционен посредник, на който да се даде поръчка за изкупуването съобразно с решенията по т.1., т.2., т.3. и т.4. от дневния ред съобразно с правилата и условията на чл. 111 от ЗППЦК и всякакви други приложими специални правила на ЗППЦК. Възлага на Съвета на директорите да сключи договор за възлагане с избрания инвестиционен посредник
9. Възлага на Съвета на директорите да отправи уведомление до Комисията за финансов надзор съобразно с правилата на ЗППЦК най-късно до края на работния ден, предхождащ началната дата на обратното изкупуване."

17.06.2013 г.

Днес 17.06.2013 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание се свика на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон от съвета на директорите на дружеството.

Решения на общото събрание:

1. Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;
2. Приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите с данните за състоянието на дружествата, включени консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.;
3. Приема и одобрява годишния доклад за 2012 г.на одитния комитет на дружеството;
4. Приема и одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад от проверката му;
5. Приема и одобрява одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад от проверката му;
6. Решава печалбата на дружеството за 2011 г. да не се разпределя под формата на дивидент и да остане в дружеството като неразпределена печалба;
7. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.
8. Приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.;
9. Избира за регистриран одитор на дружеството, който да завери годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г., експерт-счетоводител "Алфа одит груп" ООД, с отговорен одитор г-н Стоян Асенов Донев, диплом №509;
10.Взема решение за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството;
11.Приема «Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите»;

Протокол

Списък на упражнените гласове

29.04.2013 г.

Индустриален Капитал Холдинг АД-София свиква Редовно общо събрание на акционерите на 17-06-2013г. от 09:30 часа в София - 1000, ул. Бачо Киро 8, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012г.;
3. Приемане на годишния доклад за 2012 г. на одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад; ;
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад;
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2012 г.;
7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 г.;
8. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.;
9. Избор на регистриран одитор за 2013 г.
10.Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството;
11.Приемане на «Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите»;
12.Разни.

Годишен доклад
Годишен консолидиран доклад
Годишен доклад на одитния комитет
Годишен финансов отчет и одиторски доклад
Консолидиран годишен отчет и одиторски доклад
Доклад за дейността на ДВИ
Покана
Протокол
Политика за възнагражденията
Образец на пълномощно

31.05.2012 г.

Днес 31.05.2012 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание се свика на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон от съвета на директорите на дружеството.

Решения на общото събрание:

1. Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;
2. Приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите с данните за състоянието на дружествата, включени консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.;
3. Приема и одобрява годишния доклад за 2011 г.на одитния комитет на дружеството;
4. Приема и одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад от проверката му;
5. Приема и одобрява одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад от проверката му;
6. Решава печалбата на дружеството за 2011 г. да не се разпределя под формата на дивидент и да остане в дружеството като неразпределена печалба;
7. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.
8. Приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.;
9. Избира за регистриран одитор на дружеството, който да завери годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г., експерт-счетоводител "Алфа одит груп" ООД, с отговорен одитор г-н Стоян Асенов Донев, диплом №509;

Протокол

19.04.2012 г.

Индустриален Капитал Холдинг АД-София свиква Редовно общо събрание на акционерите на 31-05-2012г. от 09:30 часа в София - 1000, ул. Бачо Киро 8, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011г.;
3. Приемане на годишния доклад за 2011 г. на одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад; ;
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад;
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г.;
7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 г.;
8. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.;
9. Избор на регистриран одитор за 2012 г.

Годишен доклад
Годишен консолидиран доклад
Годишен доклад на одитния комитет
Годишен финансов отчет и одиторски доклад
Консолидиран годишен отчет и одиторски доклад
Доклад за дейността на ДВИ
Покана
Образец на пълномощно

12.07.2011 г.

ДОКУМЕНТ-ПРЕПРАТКА към цялата информация за 2010/2011 година, публикувана или предоставена на разположение на обществеността през последните 12 месеца

21.06.2011 г.

Днес 21.06.2011 год., в гр. София, ул. “Бачо Киро” 8, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание се свика на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон от съвета на директорите на дружеството.

Решения на общото събрание:

1. Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;
2. Приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите с данните за състоянието на дружествата, включени консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
3. Приема и одобрява годишния доклад за 2010 г.на одитния комитет на дружеството;
4. Приема и одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад от проверката му;
5. Приема и одобрява одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад от проверката му;
6. Решава да се покрият загубата от 2009 г. в размер на 184 406.26 лв. и загубата за 2010 г. в размер на 161 785.63 лв. за сметка на част от неразпределената печалба за предходни години;
7. Решава и увеличава капитала на дружеството от 7 775 980 лева на
15 551 960 лева чрез превръщане на неразпределената печалба за предходни години и част от резервите в капитал по реда на чл.197 и чл.246, ал.4 от ТЗ, чрез издаване на нови 7 775 980 нови поименни безналични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 лв., равни на 7 775 980 лв. като новите акции, които се издават, се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му. Избира за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличаването на капитала, доколкото това е нужно, да бъде избран "БенчМарк Финанс" АД. В съответствие с чл.112б, ал.2 и чл.115б, ал.1 от ЗППЦК право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала, имат лицата, придобили акции на дружеството най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала.
8. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.
9. Освобождава от длъжност член на Съвета на директорите г-н Христо Владов Хинов, ЕГН: 8204133045;
10. Избира г-н Живко Петров Арнаудов, ЕГН: 4607116645 за член на Съвета на директорите на дружеството;
11. Приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.;
12. Избира за регистриран одитор на дружеството, който да завери годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г., експерт-счетоводител "Алфа одит груп" ООД, с отговорен одитор г-н Стоян Асенов Донев, диплом №509;

Протокол

09.05.2011 г.

Индустриален Капитал Холдинг АД-София свиква Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21-06-2011г. от 09:30 часа в София - 1000, ул. "Бачо Киро" № 8, София-1000, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите с данните за състоянието на дружествата, включени в консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
3. Приемане на годишния доклад за 2010 г. на одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад от проверката му;
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад от проверката му;
6. Приемане на решение относно годишния финансов резултат за 2010 г.;
7. Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл.197 и чл. 246 от ТЗ чрез превръщане неразпределената печалба на дружеството натрупана към 31.12.2010 г. и част от резервите в капитал.;
8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г.;
9. Освобождаване от длъжност член на Съвета на директорите;
10. Избор на нов член на Съвета на директорите;
11. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.;
12. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.;
13. Приемане на промени в устава на дружеството във връзка с увеличението в капитала;
14. Разни

Допълнителна информация може да получите на тел: +029802648

Дневен ред
Годишен отчет и одиторски доклад
Доклад за дейността
Годишен консолидиран отчет и одиторски доклад
Годишен консолидиран доклад за дейността
Отчет на ДВИ
Протокол от заседание на СД
Декларация
Декларация
Образец на пълномощно

19.01.2011 г.

Индустриален капитал-холдинг АД продаде притежавания минотарен пакет в размер на 32 398 акции /0,26% от общия капитал/ от капитала на Хюндай хеви индъстрис и ко АД.

14.12.2010 г.

На 14.12.2010 г. в дружеството е постъпило Уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество от ЗУПФ "Алианц България". На основание чл. 145 ЗППЦК уведомяваме заинтересованите лица, че на 11.12.2010 г.ЗУПФ "Алианц България" е увеличил дяловото си участие в капитала на "Индустриален капитал-холдинг" АД от 4,97% на 5,05% като е закупил 6 251 акции от капитала на дружеството.

Сканирано Уведомление от ЗУПФ "Алианц България" на основание чл. 145 ЗППЦК

15.10.2010 г.

Днес 15.10.2010 год., в гр. София, ул."Бачо Киро" №8, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание се свика на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон от съвета на директорите на дружеството.

Решения на общото събрание:

1. Общо събрание на акционерите освобождава г-н Живко Петров Арнаудов от Съвета на директорите;
2. Общо събрание на акционерите избира г-н Христо Владов Хинов, ЕГН: 8204133045 за член на Съвета на директорите;

Протокол

Списък на акционерите, присъствали на събранието

07.09.2010 г.

Индустриален Капитал Холдинг АД-София свиква Извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15-10-2010г. от 09:30 часа в София - 1000, ул. Бачо Киро № 8, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на член на Съвета на директорите; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава г-н Живко Петров Арнаудов от Съвета на директорите; 2. Избор на нов член на Съвета на директорите; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Христо Владов Хинов, ЕГН: 8204133045, л.к. № 625542312, изд. на 15.01.2009 г. от МВР София за член на съвета на директорите; 3. Разни

Допълнителна информация може да получите на тел: +980 26 48.

Дневен ред
Материали
Автобиография

21.06.2010 г.

Днес 21.06.2010 год., в гр. София, жк “Младост 1” в читалище “Младост”, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание се свика на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон от съвета на директорите на дружеството.

Решения на общото събрание:

1. Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;
2. Приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите с данните за състоянието на дружествата, включени консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.;
3. Приема и одобрява годишния доклад за 2009 г.на одитния комитет на дружеството;
4. Приема и одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад от проверката му;
5. Приема и одобрява одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад от проверката му;
6. Не разпределя печалба под формата на дивиденти, тъй като финансовият резултат на дружеството за 2009 г. е отрицателен и не е налице печалба, която да бъде разпределяна;
7. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г
8. Приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.;
9. Избира за регистриран одитор на дружеството, който да завери годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г., Стоян Асенов Донев, диплом №509;

Протокол

10.05.2010 г.

Индустриален Капитал Холдинг АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21-06-2010г. от 09:00 часа в София - 1000, жк. Младост 1, читалище Младост, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; 2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите с данните за състоянието на дружествата, включени в консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите с данните за състоянието на дружествата, включени в консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.; 3. Приемане на годишния доклад за 2009 г. на одитния комитет на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2009 г. на одитния комитет на дружеството; 4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад от проверката му; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад от проверката му; 5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад от проверката му; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад от проверката му; 6. Приемане на решение относно годишния финансов резултат за 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите констатира, че финансовият резултат на дружеството за 2009 г. е отрицателен, поради което не е налицe печалба, която да бъде разпределена под формата на дивиденти; 7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; 8. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г. 9. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г. съгласно предложение на одитния комитет; 10. Разни

Допълнителна информация може да получите на тел: +359 2 980 26 48.

Материали:

Протокол от заседание на СД
Годишен неконсолидиран финансов отчет
Годишен консолидиран финансов отчет
Покана
Отчет на ДВИ
Доклад на одитния комитет
Образец на пълномощно

26.06.2009 г.

Днес 26.06.2009 год., в гр. София, жк “Младост 1” в читалище “Младост”, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание се свика на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон от съвета на директорите на дружеството.

Решения на общото събрание:

1. Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
3. Приема и одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;
4. Приема и одобрява одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;
5. Решава печалбата на дружеството за 2008 г., в размер на 3 192 301.52 лв., да не се разпределя под формата на дивиденти и да остане в дружеството като неразпределена печалба;
6. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г
7. Приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.;
8. Преизбира членовете на съвета на директорите за нов мандат от пет години;
9. Избира одитен комитет на дружеството в следния състав: Теменужка Раденкова, Ботьо Ботев и Стефан Минчев;
10. Определя мандата на одитния комитет за пет години и определя възнаграждение за всеки от членовете на одитния комитет в размер на 500 лв. годишно;
11. Избира за регистриран одитор на дружеството, който да завери годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 г., Стоян Донев, диплом №509;
12. Приема промени в устава на дружеството във връзка с приетите промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Протокол

21.05.2009 г.

Индустриален Капитал Холдинг АД-София свиква Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26-06-2009г. от 09:00 часа в София - 1000, жк. Младост, читалище Младост, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; 2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад; 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад; 5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г; 6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г 7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.; 8. Избор на съвет на директорите; 9. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството; 10. Определяне на мандата на одитния комитет /и размера на възнаграждението на неговите членове/; 11. Избор на регистриран одитор за 2009 г.; 12. Вземане на решения за промени в устава на дружеството във връзка с приетите промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Материали за събранието:

Покана
Образец на пълномощно
Годишен доклад
Отчет на ДВИ
Предложение
Одитиран неконсолидиран годишен финансов отчет за 2008
Одитиран консолидиран годишен финансов отчет за 2008

18.06.2008 г.

            Днес 18.06.2008 год., в гр. София, жк “Младост 1” в читалище “Младост”, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК: 121619055, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Бачо Киро” № 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Общото събрание се свика на основание чл. 223 от Търговския закон от съвета на директорите на дружеството.

Дневен ред:

1. приемане отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г. и одитирания годишен счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.;
2. приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 год.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;
4. вземане на решение относно печалбата на дружеството за 2007 г.
5. избор на експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.;
6. разни.                                         

Решения на общото събрание:

1.1. ПРИЕМА отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 год.
1.2. ПРИЕМА и ОДОБРЯВА одитирания годишен счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.
2. ПРИЕМА отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 год.
3. ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ членовете на съвета на директорите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД за дейността им през 2007 год.
4. РЕШАВА печалбата на дружеството за 2007 год., в размер на 3 179 х. лв.,да не се разпределя като дивиденти и да остане в дружеството като неразпределена печалба.
5. ИЗБИРА за експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г., “Алфа одит груп” - ООД, София, с отговорен одитор Стоян Донев - диплом № 509.

Протокол от Общото събрание

02.06.2008 г.

Във връзка с преминаването към новата търговска платформа Xetra от 16 юни БФБ-София ще промени борсовия код на Индустриален Капитал Холдинг АД от HIKA на 4i8.

09.04.2008 г.

Индустриален Капитал Холдинг АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18-06-2008г. от 09:00 часа в София 1000, "читалище Младост", жк. Младост 1, при следния дневен ред:

1. приемане отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г. и одитирания годишен счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.; предложения за решение: ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.; ОС приема и одобрява одитирания годишен счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.; 2. приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 год.; предложение за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; предложение за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; 4. вземане на решение относно печалбата на дружеството за 2007 г.; предложения за решения - ОС решава печалбата на дружеството за 2007 г., да не се разпределя под формата на дивиденти и да остане в дружеството като неразпределена печалба; 5. избор на експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.; предложение за решение: ОС избира за експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г., “Алфа одит груп” - ООД, София, с отговорен одитор Стоян Донев - диплом № 509; 6. разни

- Покана
- Отчет на ДВИ
- Отчет 2007
- Одиторски доклад
- Образец на пълномощно
- Годишен доклад


04.09.2007 г.

Българска фондова борса – София АД съобщи, че новите акции от увеличението на капитала на Индустриален Капитал Холдинг АД ще бъдат въведени за търговия на 10.09.2007 год. /понеделник/

За да могат акционерите на "Индустриален капитал-холдинг" АД, участвали с боновете от масовата приватизация, да търгуват акциите от увеличението на капитала е необходимо да си извадят Депозитарна разписка за тях от инвестиционен посредник-регистрационен агент.


26.06.2007 г.

На проведено ОСА от 26.06.2007 год. на Индустриален Капитал Холдинг АД-София /HIKA/ са взети следните решения:
- Увеличива капитала на дружеството от 1 943 995 лв. на 7 775 980 лв., чрез издаване на нови 5 831 985 обикновени безналични поименни акции, всяка с номинална стойност 1 лв., равни на 5 831 985  лв., като увеличението на капитала се извършва със собствени средства на дружеството по реда на чл.197, ал.1 ТЗ чрез превръщане на част от неразпределената печалба в капитал. В съответствие с чл.197, ал.З ТЗ новите акции, с които се увеличава капиталът по реда на чл.197, ал.1 ТЗ, да се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му;
- Промени в устава на дружеството;
Правото да получат нови акции имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 10.07.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да получи нови акции, е 06.07.2007 год.


01.06.2007 г.

На проведено ОСА от 01.06.2007 год. на Индустриален Капитал Холдинг АД-София, са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2006 год.; - Не разпределя дивидент за 2006 год.;
- Част от неразпределената печалба да бъде използвана за увеличаване капитала на дружеството със собствени средства, а остатъкът от нея да остане като неразпределена печалба;
- Конкретния размер на частта от печалбата, с който да се увеличи капиталът на дружеството, да бъде определен с решение на следващото общо събрание, свикано за 26.06.2007 год. при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ и на което ще бъдат обсъдени и поставени на гласуване въпросите по т. 6 и 7 от дневния ред за увеличаване на капитала по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ и за съответни промени в устава на дружеството. За разглеждане на въпросите по т. 6 и 7 от дневния ред за увеличаване на капитала не е налице изискуемия кворум по чл. 227, ал. 3 от ТЗ.


30.03.2007 г.

 Индустриален Капитал Холдинг АД-София /HIKA/ свиква ОСА на 01.06.2007 год. от 09.00 ч. в гр. София, жк. Младост 1, читалище "Младост", при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: печалбата на дружеството за 2006 год. в размер на 5 727 хил. лв., да не се разпределя под формата на дивиденти. Част от неразпределената печалба да бъде използвана за увеличаване капитала на дружеството със собствени средства, а остатъкът от нея да остане като неразпределена печалба;
- Приемане на решение за увеличение на капитала на дружеството от 1 943 995 лв. на 7 775 980 лв. със собствени средства на дружеството по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ чрез превръщане на част от неразпределената печалба в капитал. Новите акции, които се издават, са обикновени поименни безналични и се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.06.2007 год. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 18.05.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 16.05.2007 год.

14.06.2006 г.

На проведено Общо събрание на акционерите на 14.06.2006 год. на Индустриален капитал-холдинг АД са взети следните решения:
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2005 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2005 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2005 год.;
- Приема решение печалбата за 2005 год. в размер на 208 495.35 лв. да остане като неразпределена печалба.


31.03.2006 г.

Акционерите на "Индустриален капитал-холдинг" АД, които нe са получили Депозитарна разписка за боновете от масовата приватизация могат да я получат в офиса на дружеството в София, ул. “Бачо Киро” № 8 лично – срещу представяне на документ за самоличност, или чрез пълномощник – срещу представяне на изрично писмено нотариално заверено пълномощно (работно време: от понеделник до петък - от 10.00 ч. до 17.00 ч.).

 

 

За нас | Карта на сайта | Контакти | ©2006-2018 Индустриален капитал-холдинг АД