УСТАВ НА "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут и фирма
Член 1

            /1/ “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ АД, наричан по-нататък в този устав “ДРУЖЕСТВОТО”, е акционерно дружество, учредено чрез подписка, което е набрало капитала си чрез публично предлагане на акции въз основа на проспект, потвърден по предвидения в закона ред. ДРУЖЕСТВОТО е учредено като приватизационен фонд и е преуредило дейността си като холдинг по смисъла на чл. 227-280 от Търговския закон с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 16 януари 1998 г. в София, и на основание & 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за приватизационните фондове.
            /2/ ДРУЖЕСТВОТО е публично по смисъла на чл. 110, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.
           /3/ Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ  АД. На латиница тя се изписва в превод на английски, както следва:  “INDUSTRIAL CAPITAL-HOLDING JSC.

Седалище и адрес на управление
Член 2

            Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е гр. София, район Оборище, а адресът на управление на дейността му - гр. София, ул. "Бачо Киро" Nо 8.

Срок
Член 3

ДРУЖЕСТВОТО се образува за неопределен срок.

Предмет на дейност
Член 4

            ДРУЖЕСТВОТО има за предмет на дейност:
1. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
2. придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които холдинговото ДРУЖЕСТВО участва;
3. финансиране на дружества, в които холдинговото ДРУЖЕСТВО участва;
4. собствена производствена и търговска дейност.

Ограничения в дейността на дружеството и ограничение за участие във форми на сдружаване
Член 5

            /1/ ДРУЖЕСТВОТО не може да участвува в дружества, които не са юридически лица.
/2/ ДРУЖЕСТВОТО не може да:
1. придобива лицензии, които не са предназначени за използуване в контролираните от него дружества;
2. да придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговото обслужване.

             Предоставяне на кредити от дружеството
Член 6

            /1/ ДРУЖЕСТВОТО може да предоставя заеми на други лица в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Създаване на клонове.
Член 7

            /1/ ДРУЖЕСТВОТО може да създава свои клонове по реда, предвиден в действуващото законодателство.
/2/ Клоновете на ДРУЖЕСТВОТО не са юридически лица.Те съставят собствен баланс, който се включва в баланса на ДРУЖЕСТВОТО.

Печат
Член 8

            /1/ ДРУЖЕСТВОТО има кръгъл печат с надпис “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ - ХОЛДИНГ АД, София.
/2/ В печата на клоновете на ДРУЖЕСТВОТО се посочва наименованието на населеното място, където е седалището на клона.
/3/ В международната си кореспонденция ДРУЖЕСТВОТО използува кръгъл печат с английски превод на фирмата му, изписана на латиница.

 

РАЗДЕЛ II
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Размер на капитала
Член 9

            /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 15 707 470 /петнадесет милиона седемстотин и седем хиляди и четиристотин и седемдесет/ лева, разпределен в 15 707 470 / петнадесет милиона седемстотин и седем хиляди и четиристотин и седемдесет / акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка.
/2/ Записаният капитал на ДРУЖЕСТВОТО е внесен изцяло.

Акции
Член 10

            /1/ Акциите на ДРУЖЕСТВОТО са безналични поименни и издаването им се удостоверява с акт за регистрация, издаден от Централен депозитар АД.
/2/ Всяка акция е с номинална стойност 1 /един/ лев.
/3/ Всяка акция на ДРУЖЕСТВОТО дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
/4/ Акциите са неделими. Когато една акция се притежава от две или повече лица,те определят помежду си с писмен акт кой ще представлява акцията в Общото събрание.
/5/ ДРУЖЕСТВОТО е регистрирало емисиите си акции в Централен депозитар АД, в чийто регистър се записват имената на притежателите на безналични акции, както и в Комисията за финансов надзор, наричана понататък в устава “комисията”. Всяка последваща емисия акции на дружеството се заявява за вписване в регистъра на комисията в 7-дневен срок от вписването в търговския регистър.
/6/ Въвеждането в устава на ограничения за прехвърлянето на акциите на ДРУЖЕСТВОТО е допустимо, само ако ДРУЖЕСТВОТО бъде отписано от регистъра на комисията като публично.
/7/ ДРУЖЕСТВОТО не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

Прехвърляне на акциите
Член 11

            /1/ Разпореждането с безналичните акции, издадени от ДРУЖЕСТВОТО, се извършва и има действие от регистрацията им в Централен депозитар АД. Разпореждането с акциите се удостоверява с акт за регистрация, издаден от Централен депозитар АД.
/2/ Търговия с акции, издадени от ДРУЖЕСТВОТО, може да се извършва само на регулираните пазари на ценни книжа при спазване изискванията на ЗППЦК. Това изискване не се прилага, ако страни по сделката са физически лица, които не действат в качеството си на еднолични търговци.

Книга на акционерите
Член 12

Книгата на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО се води от Централен депозитар АД.
 

Вноски
Член 13

При увеличаване капитала на ДРУЖЕСТВОТО акционерите са длъжни да изплатят напълно емисионната стойност на новите акции в определения в решението за увеличаване на капитала срок, освен при увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал съгласно чл. 197 от Търговския закон, както и чрез превръщане на облигации в акции.

РАЗДЕЛ IІІ
УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Увеличаване на капитала
Член 14

            /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на заседанието акции, при спазване на условията в Търговския закон, както и при спазване на специалния ред, изисквания и ограничения на ЗППЦК.
/2/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО не може да бъде увеличаван по реда на чл. 193, 195 и 196, ал.3 от Търговския закон. Увеличаването на капитала по реда на чл. 195 от Търговския закон е допустимо, само ако е необходимо за осъществяване на вливане, търгово предлагане за замяна на акции или за осигуряване на правата на притежателите на варанти или конвертируеми облигации.
/3/ При увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право не може да отпадне или да бъде ограничено по решение на общото събрание на акционерите или на съвета на директорите.
/4/ При увеличаване капитала на ДРУЖЕСТВОТО чрез издаване на нови акции се издават права по § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Правата са ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взетото решение за увеличаване на капитала. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.
/5/ В случаите, в които ЗППЦК не изисква издаване на проспект за акциите на ДРУЖЕСТВОТО, предложението за решение за увеличаване на капитала, съдържащо се в поканата за свикване на общото събрание, трябва да съдържа информация за:
1. планираното използване на набрания чрез емисията капитал;
2. рисковете за лицата, придобили акции на дружеството;
3. обща информация и перспективите пред дружеството за текущата финансова година;
4. правата, които дават акциите от новата емисия;
5. съотношението между издаваните права по ал.4 и една нова акция;
6. началния и крайния срок, условията и реда за прехвърляне на правата;
7. началния и крайния срок, условията и реда за записване на акции от новата емисия от притежателя на правата, както и емисионната стойност на акциите от новата емисия;
8. други нормативно определени данни.
/6/ Когато решение за увеличаване на капитала се взема от съвета на директорите, съобщението за публичното предлагане по чл. 93, ал. 1 ЗППЦК съдържа информацията по предходната алинея.
/7/ ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да изпрати на заместник-председателя на комисията, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" поканата за свикване на събранието, съответно съобщението за публичното предлагане по чл.93, ал.1 ЗППЦК, най-малко 14 дни преди публикуването им. ДРУЖЕСТВОТО може да обнародва и публикува поканата, съответно да публикува съобщението по чл. 93, ал. 1 ЗППЦК, ако в 14-дневния срок не е уведомено от заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" относно откриване на производство за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 ЗППЦК спрямо ДРУЖЕСТВОТО във връзка с увеличението на неговия капитал.
/8/ Решението за увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО съдържа данните по ал.5 1, посочване на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 56, ал. 1 ЗППЦК, който да обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции. ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да изпрати на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", на регулирания пазар и на Централния депозитар протокола с решението за увеличение на капитала в срок до края на работния ден, следващ деня на провеждане на общото събрание, или деня на провеждане на заседанието на съвета на директорите.
/9/ Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала, а когато това решение се взема от съвета на директорите - лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 93, ал. 1 ЗППЦК. На следващия работен ден Централният депозитар открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите.
/10/ След получаване на решението на общото събрание за увеличаване на капитала, а когато решението за увеличение на капитала е взето от съвета на директорите - след обнародване на съобщението по чл. 93, ал. 1 ЗППЦК, регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в увеличението на капитала. За периода, в който акциите се прехвърлят с право за участие в увеличението на капитала, регулираният пазар може да прилага особени правила относно ценови ограничения за подаваните поръчки или котировки и за сключените сделки.
/11/ Срокът за прехвърляне на правата по ал. 5, т. 6 не може да бъде по-кратък от 14 дни и по-дълъг от 30 дни.
/12/ Срокът за записване на акции по ал.5, т. 7 е най-малко 30 дни. Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата. Срокът за записване на акции изтича най-малко 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.
/13/ Прехвърлянето на правата се извършва на регулиран пазар. Регулираният пазар, на който са приети за търговия акциите на ДРУЖЕСТВОТО, е длъжен да приеме за търговия издадените от ДРУЖЕСТВОТО права.
/14/ На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата ДРУЖЕСТВОТО предлага чрез инвестиционния посредник на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата. ДРУЖЕСТВОТО разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.
/15/ Сумите, получени от продажба на права, постъпват по специална сметка, открита от Централния депозитар, и не могат да се ползват до вписването на увеличаването на капитала.
/16/ ДРУЖЕСТВОТО организира подписката по начин, даващ възможност за дистанционно записване на акции чрез Централния депозитар и неговите членове. В началото на всеки работен ден по време на подписката Централният депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права.
/17/ ДРУЖЕСТВОТО уведомява заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", в срок 3 работни дни от приключване на подписката за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записване на акциите. Уведомлението не може да съдържа неверни или непълни съществени данни.
/18/ За вписване на увеличаването на капитала на ДРУЖЕСТВОТО, то е длъжно да представи пред регистърния съд доказателства за спазване на общите изисквания по Търговския закон за увеличаването на капитала, както и доказателства, че спазени предвидените в ЗППЦК специални изисквания. 


Увеличаване на капитала от съвета на директорите
Член 15

            Съветът на директорите може да взема решения за увеличаване на капитала до 10 000 000 /десет милиона/ лева в продължение на пет години от вписване на настоящия устав в търговския регистър при спазване на изискванията по предходния член, както и всички други изисквания на Търговския закон и ЗППЦК. 

Увеличаване на капитала със средства на ДРУЖЕСТВОТО
Член 16

            /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличен и чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала по този начин се взема с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции и не по-късно от 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.
/2/ Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му.
/3/ При вписване на решението за увеличаване в съда се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на ДРУЖЕСТВОТО.

Първично публично предлагане на акции на ДРУЖЕСТВОТО
Член 17


/1/ Първично публично предлагане на акции на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по реда, предвиден в Глава шеста на ЗППЦК. ДРУЖЕСТВОТО публикува проспект и съобщение по начина и със съдържанието, установени в ЗППЦК и актовете по прилагането му. 
/2/ Проспектът и съобщението по предходната алинея могат да се публикуват само след писмено потвърждаване на проспекта от заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност".
/3/ ДРУЖЕСТВОТО може да не представя проспект в определените от  чл. 79, ал.1 ЗППЦК случаи.


Намаляване на капитала
Член 18

/1/ Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание, прието с мнозинство 3/4  от гласовете на представените на събранието акции. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши.
/2/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде намален чрез:
1. намаляване номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции след придобиването им от ДРУЖЕСТВОТО.
/3/ Акции могат да се обезсилят след придобиването им от ДРУЖЕСТВОТО. Придобиването на собствени акции от ДРУЖЕСТВОТО се извършва само в случаите и при условията на Търговския закон и специалните условия по ЗППЦК.
/4/ ДРУЖЕСТВОТО може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б ЗППЦК. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат.
/5/ ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да оповести чрез бюлетина на регулирания пазар на ценни книжа информация за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по ал. 4, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването. Оповестяването следва да бъде извършено най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.
/6/ При предложение за придобиване на собствени акции без право на глас в случаите по ал. 4 ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да изкупи съразмерно акциите на приелите предложението акционери. В този случай чл. 149б ЗППЦК не се прилага.
/7/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции. 

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала
Член 19

            /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.
/2/ В случая по ал.1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.
/3/ Правилото на чл. 202, ал.1 ТЗ не се прилага, ако вследствие на увеличаването бъде достигнат или надвишен размерът на капитала преди изменението му.

РАЗДЕЛ  IV
АКЦИОНЕРИ  -  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Акционери. Права на акционерите
Член 20

            /1/ Акционери на ДРУЖЕСТВОТО  могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица.
/2/ Акционерите на ДРУЖЕСТВОТО имат право:
1. на глас в Общото събрание, като една акция дава право на един глас;
2. да бъдат избирани в съвета на директорите;
3. на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;
4. на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;
5. да придобият част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала, която съответствува на дела им в капитала до увеличението;
6. да се запознават с писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание;
7. да упълномощават друго лице да ги представлява в Общото събрание при спазване на изискванията, предвидени в закона и този устав.
/3/ Правото на глас в общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на съответното увеличение на неговия капитал в търговския регистър.
/4/ Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на ДРУЖЕСТВОТО, при бездействие на съвета на директорите, което застрашава интересите на ДРУЖЕСТВОТО, могат да предявят пред съда исковете на ДРУЖЕСТВОТО срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и ДРУЖЕСТВОТО.
/5/ Лицата по ал. 4 могат:
1. да предявят иск пред окръжния съд по седалището на ДРУЖЕСТВОТО за обезщетение на вреди, причинени на ДРУЖЕСТВОТО от действия или бездействия на членовете на управителните и контролните органи и на прокуристите на ДРУЖЕСТВОТО;
2. да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на ДРУЖЕСТВОТО и да изготвят доклад за констатациите си;
3. да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.
/6/ Съдът се произнася незабавно по исканията по ал. 5, т. 2 и 3.

Съсобственост върху акция
Член 21

            Когато в резултат на правоприемство една акция се окаже собственост на повече от едно лице, се постъпва съгласно чл.10, ал. 4 от този устав.

Задължения на акционерите
Член 22

            /1/  Акционерите на ДРУЖЕСТВОТО са длъжни да внесат изцяло емисионната стойност на записаните акции в срока, определен в решението за увеличаване капитала на ДРУЖЕСТВОТО.
/2/ Акционерите не отговарят за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО с личното си имущество.
/3/ Лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО или го контролират, са длъжни в 7-дневен срок от придобиване на гласовете, респ. контрола, да декларират пред съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО, както и пред заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" и регулирания пазар, където са приети за търговия акциите на ДРУЖЕСТВОТО, информация:
1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица по смисъла на ЗППЦК.
/4/ Акционерите на ДРУЖЕСТВОТО имат задълженията за разкриване на дялово участие в случаите, при условията и по реда на чл.145-148 ЗППЦК. 

 

РАЗДЕЛ V
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Видове органи
Член 23

            Органи на ДРУЖЕСТВОТО са:
1. общо събрание на акционерите;
2. съвет на директорите.

Общо събрание на акционерите
Член 24

/1/ Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на ДРУЖЕСТВОТО 14 дни преди датата на общото събрание.
/2/ Централният депозитар е длъжен да предостави на ДРУЖЕСТВОТО списъци на акционерите по ал. 1 по искане на лицата, овластени да управляват и представляват ДРУЖЕСТВОТО.
/3/ Членовете на съвета на директорите вземат участие в работата на общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Представителство в Общото събрание
Член 25

            /1/ Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено съобразно чл. 116, ал.1 от ЗППЦК.
/2/ Никой не може да представлява в общото събрание на акционерите повече от пет акционера независимо от броя на притежаваните от тях акции.
/3/ Преупълномощаването с правата по  ал.1, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата по  ал.1 и 2  е нищожно.
/4/ Предложението за представляване на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО трябва да бъде публикувано в централен ежедневник или изпратено до всеки акционер, за който то се отнася. Предложението съдържа най-малко следните данни:
1. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на общото събрание, и предложенията за решения по тях;
2. покана за даване на инструкции от акционерите относно начина на гласуване по въпросите от дневния ред;
3. изявление за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелият предложението акционер не даде инструкции относно гласуването.
/5/ Предложителят е длъжен да гласува на общото събрание в съответствие с инструкциите на акционерите, съдържащи се в пълномощното, а ако такива не са дадени-в съответствие с изявлението по т. 3 на ал. 4. Предложителят може да се отклони от инструкции на акционерите, съответно от изявлението си относно начина на гласуване, ако:
а) са възникнали обстоятелства, които не са били известни към момента на отправяне на предложението или подписването на пълномощните от акционерите;
б) предложителят не е могъл предварително да иска нови инструкции и/или да направи ново изявление, или не е получил навреме нови инструкции от акционерите;
в) отклонението е необходимо за запазване на интересите на акционерите.
/6/ ДРУЖЕСТВОТО не може да изисква да му бъдат представени пълномощните по ал. 1 по-рано от два работни дни преди деня на общото събрание. ДРУЖЕСТВОТО уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.
/7/ Ако бъдат представени повече от едно пълномощно по ал. 1, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.
/8/ Ако до започване на общото събрание ДРУЖЕСТВОТО не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.
/9/ Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.
/10/ ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да уведоми заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" в 7-дневен срок от общото събрание за упражняването на гласове чрез представители.

Провеждане
Член 26

            /1/ Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО се провежда по неговото седалище най-малко веднъж годишно. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.
/2/ Всяко заседание на Общото събрание се председателствува от един от акционерите, избран с обикновено мнозинство. За секретар на Общото събрание може да се избере адвокат или служител от управлението на ДРУЖЕСТВОТО, който не е акционер.
/3/ Членовете на съвета на директорите и прокуристът на дружеството, ако бъде назначен такъв, са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на ДРУЖЕСТВОТО, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси,  независимо дали те са свързани с дневния ред.

Свикване
Член 27

            /1/ Общото събрание се свиква от съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, притежаващи 1/10 от капитала, отправено до съвета на директорите.
/2/ Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, Софийски градски съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.
/3/ Свикването се извършва чрез покана, която трябва да съдържа данните, посочени в  чл. 223, ал.4 от Търговския закон. Поканата се обявява в търговския регистър и се оповестява съобразно чл. 115, ал. 5 от Закона за публечната предлагане на ценни книжа, най-малко 30 дни преди датата на събранието.
/4/ Поканата за свикване на общо събрание, заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския зякон се изпраща на комисията в срока по ал. 3 и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването до приключване на общото събрание.

Право на сведение
Член 28

            Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се поставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародване на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъствуващите
Член 29

            /1/ За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъствуващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции.
/2/ Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и от секретаря на Общото събрание.


Компетентност
Член 30

            Общото събрание на акционерите:
1. изменя и допълва устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратяваДРУЖЕСТВОТО;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. избира и освобождава дипломирани експерт - счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. назначава ликвидаторите при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случаите на несъстоятелност;
8. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
9. овластява лицата, управляващи и представляващи ДРУЖЕСТВОТО, за сключване на сделки по чл.114, ал.1 ЗППЦК; 
10. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

Решения и мнозинство
Член 31

       /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от представения капитал. Решенията по точки 1, 2, 3 и 4 на чл. 30 се вземат с мнозинство  3/4  от представения капитал. Решението по точка 9 на чл. 30 за сделки по чл.114, ал.1 ЗППЦК в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи се взема с мнозинство  3/4  от представения капитал, а в останалите случаи по чл.114, ал.1 ЗППЦК - с обикновено мнозинство. При вземане на решение по чл. 114, ал. 1 заинтересуваните лица по смисъла на ЗППЦК не могат да упражняват правото си на глас.
/2/ Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им. Останалите решения влизат в сила незабавно, освен ако в самото решение е предвидено друго.

Протокол
Член 32

/1/ За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, чието съдържание трябва да отговаря на изискванията на чл. 232, ал. 1 от Търговския закон.
/2/ Протоколите на Общото събрание се подписват от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.
/3/ Протоколите на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното събрание.
/4/ ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да изпрати на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" и на регулирания пазар, където акциите на дружеството са приети за търговия, протокола от заседанието на общото събрание в срок 3 работни дни от провеждането на събранието.
/5/ Всеки акционер има право да се запознае със съдържанието на протокола по ал. 1, както и да получи от заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" копие от него.

Съвет на директорите
Член 33

            /1/ ДРУЖЕСТВОТО се управлява от съвет на директорите, който се състои от шест члена.
/2/ Членовете на съвета на директорите се избират от общото събрание за срок от пет години и могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от три години. При вземане на решение за увеличаване състава на съвета на директорите, новите членове се считат избрани за общия мандат на съвета на директорите.

Състав  на  съвета  на  директорите
Член 34

/1/ Членове на съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически лица и юридически лица, които може и да не са акционери на ДРУЖЕСТВОТО, но трябва да отговарят на изискванията на чл. 234, ал.2  от Търговския закон, както и на специалните изисквания на чл. 116а, ал.1 ЗППЦК. За членове на съвета на директорите не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани. Кандидатите за членове на съвета на директорите доказват липсата на обстоятелствата по предходното изречение със свидетелство за съдимост
/2/ Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:
1. служител в ДРУЖЕСТВОТО;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с ДРУЖЕСТВОТО лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с ДРУЖЕСТВОТО;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО.
/3/ Обстоятелствата по ал.2 се декларират от всеки кандидат за член на съвета на директорите. Лица, избрани за членове на съвета на директорите, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата по ал. 1, изречение второ, или по ал. 2, са длъжни незабавно да уведомят съвета на директорите. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.
/4/ Когато член на съвета на директорите е юридическо лице, последното определя свой представител за изпълнение на задълженията му в съвета на директорите. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Представителство
Член 35

            /1/ Съветът на директорите избира свой председател и заместник-председател и изпълнителни директори измежду членовете си, както и секретар, който не е член на съвета .
/2/ Съветът на директорите овластява двама от своите членове, наричани  “изпълнителни директори” да извършват оперативното управление на ДРУЖЕСТВОТО и да го представляват заедно пред третите лица. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.
/3/ Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им. Ограничения в представителната власт на овластените лица нямат действие спрямо третите лица.
/4/ Изпълнителните директори могат да упълномощават трети лица за извършване на отделни действия или видове дейности от името на ДРУЖЕСТВОТО.

Компетентност
Член 36

            /1/ Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на общото събрание при спазване на този устав, действуващото законодателство и решенията на общото събрание.
/2/ Съветът на директорите:
1. приема правила за работата си;
2. определя структурата и щата на ДРУЖЕСТВОТО;
3. определя реда за назначаване и освобождаване на персонала;
4. приема правила за организацията и дейността  на отделните структури в ДРУЖЕСТВОТО;
5. взема решение за придобиване, закриване, прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
6. взема решения за съществени промени в дейността наДРУЖЕСТВОТО;
7. взема решения за съществени организационни промени;
8. взема решения за дългосрочно сътрудничество /над три години/ от съществено значение  за ДРУЖЕСТВОТО и за прекратяване на такова сътрудничество;
9. взема решения за създаване и закриване на клонове;
10. взема решения по управлението на акционерното участие на ДРУЖЕСТВОТО в дъщерните му дружества и определя управленската политика, която ДРУЖЕСТВОТО ще провежда в Общото събрание и управителните органи на дъщерните му дружества;
11. взема решения по всички основни за ДРУЖЕСТВОТО търговски и финансови въпроси, извън тези, които са от компетентността на Общото събрание;
12. съставя годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на ДРУЖЕСТВОТО и ги представя  на Общото събрание за приемане след проверка от избраните експерт-счетоводители;
13. взема решение за увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО до 10 000 000 лева в продължение на пет години от вписване на настоящия устав;
14. взема решения за предварително одобряване на сделки на ДРУЖЕСТВОТО с участие на заинтересовани лица по смисъла на ЗППЦК, извън тези по чл.114, ал.1 ЗППЦК; 
15. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на общото събрание по силата на този Устав, Търговския закон или ЗППЦК.
/3/ Съветът на директорите се отчита за дейността си пред общото събрание.

Заседания на съвета на директорите
Член 37

            /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания, за да обсъди състоянието и развитието на ДРУЖЕСТВОТО, най-малко веднъж на три месеца.
/2/ Съветът на директорите се свиква на заседание от председателя по негова инициатива или по искане на член от съвета. Ако искането за свикване не бъде удовлетворено в срок до 5 дни от постъпването му при председателя на съвета, съответният член може да свика сам заседанието.
/3/ Заседанието на съвета на директорите е законно, ако всички членове са редовно поканени и ако присъствуват повече от половината от членовете лично или представени от друг член на съвета с писмено пълномощно. Всеки член на съвета може да представлява само един отсъствуващ член.
/4/ По въпроси, които не търпят отлагане, съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено - с протокол, подписан от всичките му членове.
/5/ Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство. Решенията по чл. 36, ал. 2, т. 5, 6, 7, 8 и 9 се вземат с единодушие, а решенията за избор и освобождаване на председател, заместник-председател и изпълнителни директори се вземат с мнозинство 2/3 от общия брой на членовете. Решенията, за които се изисква мнозинство 2/3 или единодушие, се вземат само присъствено. Заинтересуваните членове на съвета на директорите не участват във вземането на решенията по чл. 36, ал. 2, т.14.
/6/ В заседанията на съвета на директорите с право на съвещателен глас могат да участвуват, ако не са членове на съвета, главният счетоводител, адвокати на ДРУЖЕСТВОТО и др. експерти. 

Протокол
Член 38

            /1/ За всяко заседание на съвета на директорите се води протокол, който се подписва от всички присъствуващи членове.
/2/ Към протокола се прилагат документите от заседанието и писмените пълномощни на представляваните членове.
/3/ Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга, която се съхранява най-малко пет години от края на годината, през която е проведено съответното заседание.

Права и задължения
Член 39

            /1/ Членовете на съвета на директорите имат равни права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях или от разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните директори.
/2/ Членовете на съвета на директорите са длъжни да декларират пред съвета, както и пред заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" и регулирания пазар, където са приети за търговия акциите на ДРУЖЕСТВОТО, информация:
1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
3. за известните им настоящи и бъдещи сделки на ДРУЖЕСТВОТО, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица по смисъла на ЗППЦК.
/3/ Членовете на съвета на директорите са длъжни да декларират обстоятелствата по ал. 2 в 7-дневен срок от избирането им, както и да актуализират декларацията в 7-дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства.
/4/ Членовете на съвета на директорите са длъжни:

  1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на ДРУЖЕСТВОТО и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;
  2. да проявяват лоялност към ДРУЖЕСТВОТО, като:

а) предпочитат интереса на ДРУЖЕСТВОТО пред своя собствен интерес;
б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на ДРУЖЕСТВОТО, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;
в) не разпространяват непублична информация за ДРУЖЕСТВОТО и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от ДРУЖЕСТВОТО.
/5/ Разпоредбата на ал. 4 се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Света на директорите, както и спрямо прокуристите на ДРУЖЕСТВОТО, ако такива бъдат назначени.

Възнаграждения, гаранции и отговорност на членовете на съвета на директорите
Член 40

/1/ Възнагражденията и тантиемите на членовете на съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО, както и срокът, за който са дължими, задължително се определят от общото събрание.
/2/ Членовете на съвета на директорите са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си.
/3/ Гаранцията се внася в левове. Размерът на гаранцията се определя от общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3-месечното брутно възнаграждение на съответния член.
/4/ Гаранцията се блокира в полза на ДРУЖЕСТВОТО в банка на територията на страната. Лихвите от блокираните в банка гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията.
/5/ В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответния член не получава възнаграждение като член на съвета на директорите до внасяне на пълния размер на гаранцията.
/6/ Гаранцията се освобождава:
1. в полза на внеслото я лице - след датата на решението на общото събрание за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност като член на съвета на директорите;
2. в полза на ДРУЖЕСТВОТО - в случай че общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на ДРУЖЕСТВОТО.
/7/ Общото събрание може да освободи от отговорност член на съвета на директорите на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на общото събрание.
/8/ Алинеи 1 - 7 се прилагат и за прокуристите, ако такива бъдат назначени, като правомощията на общото събрание се изпълняват от съвета на директорите. Съветът на директорите се отчита пред общото събрание за размера на получените възнаграждения, определените гаранции и степента на изпълнение на възложените задължения на съответното лице.
/9/ Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на ДРУЖЕСТВОТО.
/10/ Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност от общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Специални изисквания за овластяване за сключване на определени сделки
Член 41

/1/ Изпълнителните директори на ДРУЖЕСТВОТО, на които е възложено да го управляват и представляват, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание, не могат да извършват сделки, в резултат на които:
1. ДРУЖЕСТВОТО придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:
а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на ДРУЖЕСТВОТО;
б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на ДРУЖЕСТВОТО, когато в сделките участват заинтересувани лица;
2. възникват задължения за ДРУЖЕСТВОТО към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т. 1, буква "а", а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица - над стойността по т. 1, буква "б";
3. вземанията на ДРУЖЕСТВОТО към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква "а", а когато длъжници на ДРУЖЕСТВОТО са заинтересувани лица - над 10 на сто от стойността по т. 1, буква "б".
/2/ Сделките на ДРУЖЕСТВОТО с участие на заинтересувани лица, извън посочените в ал. 1, подлежат на предварително одобрение от съвета на директорите.
/3/ Стойността на придобиваното и получаваното за ползване имущество по ал. 1, т. 1 е уговорената цена, а на прехвърляното и предоставяно за ползване или като обезпечение имущество - стойността му съгласно последния одитиран финансов отчет на ДРУЖЕСТВОТО. В стойността на задълженията и вземанията по ал. 1, т. 2 и 3 се включват и договорените лихви. Когато предмет на сделки по ал. 1 са ценни книжа, те се оценяват по текуща пазарна цена.
/4/ Сделки, които поотделно са под праговете по ал. 1, но в съвкупност водят до имуществена промяна, надвишаваща тези прагове, се разглеждат като едно цяло, ако са извършени в период три календарни години и в полза на едно лице или на свързани лица, съответно ако страна по сделките е едно лице или свързани лица. В тези случаи на одобрение от общото събрание на акционерите подлежи действието или сделката, с които се преминават праговете по ал. 1.
/5/ Заинтересувани лица са членовете на съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО, неговият прокурист, както и лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, когато те или свързани с тях лица:
1. са страна, неин представител или посредник по сделката, или в тяхна полза се извършват сделките или действията; или
2. притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката, или в чиято полза се извършват сделките или действията;
3. са членове на управителни или контролни органи или прокуристи на юридическо лице по т. 2.
/6/ Получаването или предоставянето за ползване под каквато и да е форма на дълготрайни активи от страна на ДРУЖЕСТВОТО трябва да бъде извършено при условията и по реда на договор за съвместно предприятие по раздел III глава Осма ЗППЦК, ако имуществото:
1. се предоставя на дружество, което притежава пряко или непряко най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО, или контролира ДРУЖЕСТВОТО, или е свързано с него лице; и
2. служи за осъществяване на основната дейност на ДРУЖЕСТВОТО или на съществена част от нея.
/7/ Ако условията по ал. 6, т. 1 и 2 възникнат след предоставяне на имуществото за ползване, ДРУЖЕСТВОТО и насрещната страна са длъжни незабавно да предприемат действия по сключване на договор за съвместно предприятие, включително в едномесечен срок да отправят искане до заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" по чл. 126в ЗППЦК.
/8/ Разпоредбата на ал. 1 не се прилага в случаите:
1. на сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на ДРУЖЕСТВОТО, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересувани лица;
2. на кредитиране от ДРУЖЕСТВОТО като холдингово дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;
3. когато е налице договор за съвместно предприятие.
/9/ Обичайна търговска дейност по ал. 8, т. 1 е съвкупността от действия и сделки, извършвани от ДРУЖЕСТВОТО в рамките на предмета му на дейност и съобразно обичайната търговска практика, без сделките и действията, които произтичат от извънредни обстоятелства.
/10/ Съветът на директорите представя пред общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по ал. 1. Докладът е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на общото събрание и съдържа нормативно определените обстоятелствата, които подлежат на разкриване от съвета на директорите пред общото събрание.
/11/ Сделките по ал. 1, т. 1 и ал. 2, в които участват заинтересувани лица, могат да бъдат извършвани само по пазарна цена. Оценката се извършва от съвета на директорите, а в случаите по ал. 1, т. 1, буква "б" - от определени от него независими експерти с необходимата квалификация и опит.
/12/ Решението на общото събрание по ал.1, респ. решението на съвета на директорите по ал.2, следва да посочва съществените условия на сделката, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката.

Директор за връзки с инвеститорите
Член 42

/1/ Съветът на директорите е длъжен да назначи по трудов договор директор за връзки с инвеститорите.
/2/ Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на съвета на директорите или прокурист на ДРУЖЕСТВОТО. За директор за връзки с инвеститорите не може да се назначава лице, което е осъдено с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако е реабилитирано. 
/3/ Директорът за връзки с инвеститорите:
1. осъществява ефективна връзка между съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на ДРУЖЕСТВОТО, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на ДРУЖЕСТВОТО, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;
2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
3. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО;
4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на ДРУЖЕСТВОТО до заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар;
5. води регистър за изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.
/4/ Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание.
/5/ Лицата, които управляват ДРУЖЕСТВОТО, са длъжни да съдействат на директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на функциите му по ал. 3.
/6/ Директорът за връзки с инвеститорите има задълженията по чл.39, ал.4 от настоящия устав.

РАЗДЕЛ VI
РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Разкриване на информация
Член 43

ДРУЖЕСТВОТО представя пред заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", отчетите и уведомленията по раздел ІV на глава Шеста ЗППЦК в предвидените в закона ред и срокове, с цел разкриване на  информация, която е необходима на инвеститорите, за да вземат обосновано инвестиционно решение. Тези отчети и уведомления не могат да съдържат неверни, подвеждащи или непълни данни.

РАЗДЕЛ VIІ
ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Фондове
Член 44

            /1/ ДРУЖЕСТВОТО образува фонд ”Резервен” и други фондове, ако се предвидят такива в действуващото законодателство.
/2/ За образуване на фонд “Резервен” ДРУЖЕСТВОТО отделя най-малко 1/10 от печалбата след облагането й с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденти, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.
/3/ Средствата от фонда могат да се използуват само за покриване на загуби от дейността на ДРУЖЕСТВОТО.
/4/ Когато средствата от фонд “Резервен” надхвърлят 1/10 от капитала на ДРУЖЕСТВОТО, по-големият размер може да се използува за увеличаване на капитала по реда, установен в действуващото законодателство.
/5/ По решение на съвета на директорите ДРУЖЕСТВОТО може да образува и други фондове. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването му.

 РАЗДЕЛ VIIІ

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи на годишното приключване
Член 45

            /1/ Оперативната и финансовата година  на ДРУЖЕСТВОТО съвпада с календарната година.
/2/ Всяка година в законоустановения срок съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет за изтеклата финансова година и доклад за дейността на ДРУЖЕСТВОТО и ги представя за проверка по чл. 46.

Проверка на годишното приключване
Член 46

            /1/ Годишният счетоводен отчет се проверява от един или повече дипломирани експерт-счетоводители, които се избират от общото събрание.
/2/ Когато общото събрание не е назначило дипломирани експерт-счетоводители в определения срок, те се назначават от съда по молба на съвета на директорите или на който и да е акционер на ДРУЖЕСТВОТО.
/3/ Назначените експерт-счетоводители извършват необходимата проверка и дават заключение дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.
/4/ Резултатите от извършената проверка експерт-счетоводителите отразяват в отделен доклад, като един екземпляр от него остава за съвета на директорите.
/5/ Съветът на директорите приема  предложение за разпределение на печалбата и свиква Общо събрание за приемане на годишния счетоводен отчет и предложението за разпределение на печалбата.
/6/ Провереният и приет от общото събрание годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър.

Разпределение на печалбата
Член 47

/1/ Балансовата печалба се разпределя по решение на Общото събрание в съответствие с този устав и действащото законодателство.
/2/ От печалбата задължително се правят отчисления на средства за фонд “Резервен”. За други парични фондове и за дивиденти могат да се отчисляват средства от печалбата само след като се заделят необходимите средства за фонд “Резервен”.

Условия и ред за изплащане на дивиденти
Член 48

/1/ Дивиденти се изплащат веднъж годишно след изтичане на съответната календарна година и приемане на годишния счетоводен отчет. Дивиденти и лихви по чл. 190, ал.2 ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен отчет за съответната година нетната стойност на активите, намалена с подлежащите на изплащане дивиденти и лихви, е не по-малка от сумата на капитала на ДРУЖЕСТВОТО, фонд “Резервен” и другите фондове, които ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да образува по закон или устав.
/2/ По смисъла на предходната алинея нетната стойност на активите е разликата между стойността на правата и задълженията на ДРУЖЕСТВОТО съгласно баланса му.
/3/ Плащанията по ал.1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд “Резервен” и др. фондове на ДРУЖЕСТВОТО, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд “Резервен” и др. фондове, които ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да образува по закон или устав.
/4/ Размерът на полагаемия се дивидент за акция се определя в решението на Общото събрание.
/5/ Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Централен депозитар АД издава списък на тези лица.
/6/ ДРУЖЕСТВОТО е длъжно незабавно да уведоми заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", Централния депозитар и регулирания пазар за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.
/7/ След получаване на уведомлението по ал. 6 регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на общото събрание.
/8/ До изтичане на работните дни, следващи деня на уведомяването по ал. 6 и последния ден за сключване на сделки по ал. 7, на регулирания пазар на ценни книжа могат да се прилагат особени правила относно ценовите ограничения за подаваните поръчки или котировки и за сключените сделки.
/9/ ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на ДРУЖЕСТВОТО.
/10/ Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар. Редът за изплащане на дивиденти се определя с наредба.

РАЗДЕЛ IX
ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване
Член 49

/1/ ДРУЖЕСТВОТО може да се преобразува с решение на общото събрание, взето с мнозинство 3/4 от представения капитал. ДРУЖЕСТВОТО може да се преобразува в дружество с ограничена отговорност само след решение на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" за отписване от регистъра като публично дружество при условията, предвидени в ЗППЦК.
/2/ Преобразуването на ДРУЖЕСТВОТО чрез сливане, вливане или разделяне се извършва при спазване на специалните изисквания и ред за преобразуване, предвидени в раздел ІІ на Глава Осма от ЗППЦК. 
/3/ Вписване на преобразуването по ал. 2 в търговския регистър се допуска само след представяне в съда на писмения план за преобразуване по чл.122, ал. 5 и 6 ЗППЦК, доклада на управителния орган по чл. 123 ЗППЦК, доклада на независимите експерти по чл. 124 ЗППЦК и решението на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" по чл. 124а ЗППЦК, както и ако уставите на новообразуваното дружество или дружества или на приемащото дружество при вливане отговарят на изискванията на закона.

Прекратяване и ликвидация
Член 50

            /1/ ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на  съда в прeдвидените от закона случаи;
4. в други случаи, предвидени в действащото законодателство.
/2/ При прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО се пристъпва към ликвидация по реда, установен в действащото законодателство.

РАЗДЕЛ Х
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Приложимо право
Член 51

            За неуредените в този устав положения се прилагат Търговския закон, ЗППЦК и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове, както и всички други изисквания на действащото в страната законодателство.

Заключителна разпоредба
Член 52

Настоящият устав е приет от общото събрание на акционерите на “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ” АД, проведено на 30 юни 2003 г. в София и включва измененията, приети от общото събрание на акционерите на заседания, проведени на 21.06.2005 г., 26.06.2007 г., 26.06.2009 г., на 21.06.2011 г. и на 01.09.2016 г. в София. Уставът е изменен относно размера на капитала в чл.  9  в сила от 04.10.2018 г.