LogoICH Zagl_BG
Начало За нас Новини Полезни връзки Видео Контакти


Одитиран консолидиран финансов отчет за 2020 г.

Счетоводни форми (КФН)

Заверен от регистриран одитор консолидиран финансов отчет

Одиторски доклад

Пояснителни бележки към финансовия отчет

Заверен от регистриран одитор годишен отчет на дружеството майка

Доклад за дейността

Декларация от отговорните в рамките на емитента лица