LogoICH Zagl_BG
Начало За нас Новини Полезни връзки Видео Контакти

Одитиран неконсолидиран финансов отчет за 2020 г.

Счетоводни форми (КФН)

Заверен от регистриран одитор финансов отчет

Декларации от отговорните в рамките на емитента лица

Одиторски доклад

Декларация от одитора

Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2

Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет

Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2