LogoICH Zagl_BG
Начало За нас Новини Полезни връзки Видео Контакти
Акционерна структура

Капиталът на "Индустриален капитал-холдинг" АД е 15 864 544 лева, разпределен в 15 864 544 безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка.

 

Прочети още

Права на акционерите

Акционерите на ДРУЖЕСТВОТО имат право:
1. на глас в Общото събрание, като една акция дава право на един глас;
2. да бъдат избирани в съвета на директорите;
3. на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;
4. на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;
5. да придобият част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала, която съответствува на дела им в капитала до увеличението;
6. да се запознават с писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание;
7. да упълномощават друго лице да ги представлява в Общото събрание при спазване на изискванията, предвидени в закона и този устав.

Прочети още

Общи събрания

Редовно общо събрание, проведено на 28.06.2024 г.


Протокол
Условия и ред за изплащане на дивидентите

 

Редовно общо събрание, проведено на 16.06.2023 г.


Протокол
Условия и ред за изплащане на дивидентите

 

Прочети още

Финансови отчети

Консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2024 г.

Неконсолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2024 г.

Одитиран консолидиран финансов отчет за 2023 г.

Одитиран неконсолидиран финансов отчет за 2023 г.

Прочети още

Устав

Уставът е изменен относно размера на капитала в чл. 9 в сила от 03.09.2019 г.

Прочети още

Медия

"Сервиз финансови пазари" ЕООД - Website: x3news.com

Прочети още